Designer Sweden

Om

DESIGNER.se är en plattform för samarbetande designers och makers i Scandinavien. Vi vill lyfta fram lokalt producerade produkter med kvalitet. Alla produkter designas och tillverkas helt eller delvis i Scandinavien. Vårt fokus är på hållbarhet och kvalitet.

Vi fokuserar på i första hand , " Made in Scandinavia ". Produkter eller företag baserade i Scandinavien. Vi tror på att stödja nya och kommande varumärken här i norr och tycker det är viktigt att lyfta fram de egenskaper som många av dessa företag står för.

Vi erbjuder produkter med kvalitet, känsla och stil. Just nu kan du hitta vår egendesignade klocka, produkter i läder samt en del fina och roliga vintage grejor. Våra produkter är inte massproducerade vilket resulterar i ett mycket exklusiv och högkvalitativt produktsortiment.

Just nu jobbar vi med tre varumärken rubber, M.Wahlberg och Chronai.

Inspirationen kommer från naturen, historien och alla de människor som förekommer där. Produkterna är handgjorda med precision, tradition och stil i fokus. Vi tror på att produkter ska användas ofta och länge. Våra produkter är inte massproducerade vilket resulterar i en mycket exklusiv och högkvalitativt produktsortiment.

Våra produkter och ingående material kommer från kontrollerade leverantörer. Vår vision är att genom vårt arv av hantverk och användning av naturliga råvaror producera produkter med minsta möjliga klimatpåverkan .


Om rubber

Varumärket rubber är ett märke som gör smycken i gummi och drivs av designern Helena Carlson. Det startades 2010 och har mött stor framgång i bland annat Sverige och Tyskland. Gummi är ett naturmaterial med bra och unika egenskaper. Det har en hög elasticitet och en skön känsla. Det är rått men samtidigt mjukt. Vårt gummi levereras från kontrollerade leverantörer i modets hemland Italien.

Läs mer om rubber: http://rubber-necklace.com/


Om M.Wahlberg

Är ett litet varumärke inriktat mot främst accessoarer för män tillverkade i naturliga material så som läder. Varumärket startades 2012 och säljer främst till Sverige och USA. Produkterna designas tillverkas i Sverige och varumärket drivs av designern Micael Wahlberg. Produkterna är tillverkade för hand och får därigenom en rå och skön känsla som andas kvalitet.

Inspiration: http://pinterest.com/micaelwahlberg


Om Chronai

Design och tillverkning av klockor startade 1977 i Sverige och små serier av klockor med hög kvalitet har tagits fram sedan dess. Klockorna sätts samman i Sverige med boetter från Tyskland och urverk från ETA i Schweiz eller SeaGull i Kina. De schweiziska urverken håller en bra kvalitet och de från Kina har hög kvalitet i förhållande till pris. Urverken är helt mekaniska och har traditionella konstruktioner med hög tillförlitlighet och kvalitet.

ETA har tillverkat urverk sedan 1793 med en verksamhet vid foten av Jura i de de schweiziska kantonerna Valais och Ticino. Tillverkning och montering är av yttersta klass och står som riktmärke för tillförlitlighet och prestanda.

SeaGull grundades 1955 och var från början en underleverantör till den Schweiziska klockindustrin men har på senare tid utvecklat egna urverk. Tillverkningen sker i Tianjin i kina med hög kvalitet och leverera till flera kända internationell klockmärken.


Om vårt läder

Lädret i Skandinavien är känt för sin historia, kvalitet och äkthet. Vi jobbar enbart med vegetabiliskt garvat läder från certifierade garverier. Det naturliga vegetabiliskt garvade lädret blir mer karaktärsfulla när det åldras och får en härlig patina. Lädret behandlas med olja och vax för att stå emot dagligt användande. Lädret kommer från ren eller nöt som en biprodukt från rennäring och djurhållning ett material som annars skulle gå förlorat. Det är helt fritt från tungmetaller så som krom, bly eller kadmium och orsakar därför inga allergier.

Det vegetabiliskt garvade lädret är mycket formbart, det luktar läder och det låter till och med annorlunda än läder garvat med tungmetaller. Med tiden kommer vårt läder att få en naturlig och vacker lyster. Lädret mörknar med tiden och formar sig efter sin användare. Vi använder det vegetabiliskt garvade lädret eftersom de estetiska värdena  är enastående och den patina som utvecklas med användning över tiden inte kan framställas på något annat sätt. Det är också det enda sättet att producera premium läder av önskad kvalitet och på samma gång respektera vår miljö .

Lädret är ett naturligt material som med rätt skötsel håller i många år. Exponering i direkt solljus mörkar ned ljus färger och bleker mörka färger. Varm eller torr luft torkar ur läder och det behöver då oljas och vaxas precise som ett par skor i läder. Samma produkter som används till sko läder kan användas. Använd naturliga produkter fria från kemikalier.

Det mesta av vårt läder kommer från Tärnsjö Garveri i Sverige, här är ett utdrag från deras miljöpolicy:

”Vår CEP guidar i fokus för vårt hållbarhetsarbete och beskriver de värderingar och principer som styr vårt beslutsfattande. Tärnsjö Garveri källor uteslutande hudar från lokala gårdar och förädlar dem genom vegetabiliska garv metoder som använder ett minimum av ekologiska , tekniska och finansiella resurser .”


Om klockor

Oavsett vilken typ av klocka du äger, måste du ta väl hand om det, alltid. Regelbundet underhåll kommer att behålla noggrannheten och utseendet på din klocka. Undvik att lämna klockan i extrem värme eller kyla. Du bör också undvika exponering för lösningsmedel, kemikalier och gaser.

Oavsett hur noga du behandlar din klocka, måste den underhållas med jämna mellanrum. Om du bär din klocka regelbundet, måste den servas vart tredje år. För en klocka bärs då och då, underhålla den vart femte år. Kom ihåg att minskad noggrannhet är alltid ett tecken på att den behöver servas.


In English:

DESIGNER.se is a collaborative platform for designers and craftsmen in Scandinavia. Our focus is sustainability, high quality and locally manufactured designs and products.

 We support up-and-coming brands and represent top of the line products with a particular style and spirit. For example, we now offer our very own M. Wahlberg, a selection of fine leather goods and a range of exclusive and fun vintage products.

At the moment we are working with Rubber, M.Wahlberg and Chronai. They draw inspiration from nature and history, and the products are handmade with precision, tradition and style. They are made to endure everyday use and still live for ever. 

Through our heritage of craftsmanship and use of natural raw materials, we can produce high quality products with minimal environmental impact. All components come from verified suppliers. 


About rubber

rubber was founded in 2010 by Swedish designer Helena Carlsson, and has become a great success in Sweden and Germany. The bracelets and necklaces show excellent craftmanship and design. Rubber is a natural material with unique features. It has a high elasticity and a nice feel. Our rubber comes from controlled suppliers in Italy. 


 For inspiration please visit: http://rubber-necklace.com/


About M.Wahlberg

Handmade leather accessories for men, with a raw feeling that exude great quality. Founded in 2012, it is now established in both Sweden and USA. The products are designed and manufactured in Sweden by Micael Wahlberg.

 For inspiration: http://pinterest.com/micaelwahlberg


About Chronai

Since 1977 Cronai has designed and manufacured small ranges of  high quality watches. They are assembled in Sweden, with cases from Germany and movements from ETA in Switzerland or SeaGull in China. The Swiss movements maintain a high quality, and the Chinese a high quality in relation to price. They are purely mechanical, with high reliability and quality and traditional designs.

 ETA has manufactured clockwork since 1793, with their business steady at the foot of the Jura mountain in the Swiss cantons of Valais and Ticino. Manufacturing and assembly are of the utmost class and stands as a benchmark for reliability and obligations. SeaGull was founded in 1955 and was originally a subcontractor to the Swiss watch industry but has recently developed its own watch movements. Production takes place in Tianjin in China, and the high quality is reqested by and delivered to several famous international watch brands.


About our leather

The leather in Scandinavia is known for its history, quality and authenticity. We only work with natural tanned leather from certified tanneries. It becomes more characterful as it ages and gets a lovely patina. The leather is treated with oil and wax to withstand daily usage. We use leather from cow, buff or deer as a by-product of animal husbandry a material that would otherwise be lost. It is free of heavy metals such as chromium, lead or cadmium, and therefore causes no allergies.

 The natural tanned leather is very ductile, it smells like leather and even has a different sound than leather tanned with heavy metals. The leather darkens with time and molds to its users. We use natural-tanned leather as the aesthetic values is outstanding and the patina that develops with use over time can not be obtained in any other way. It is also the only way to produce premium leather of the desired quality and at the same time respecting our environment.

 Leather is a natural material that lasts for many years with the proper care. Exposure to direct sunlight blinds down light colors and whitens dark colors. Hot or dry air dries out leather which then need to be oiled and waxed, just like any pair of leather shoes. You can use the same products you use to treat your shoes. Use of natural products free of chemicals is adviced.

 Most of our leather comes from Tärnsjö Tannery in Sweden. Below is an excerpt from their environmental policy:

 "Our CEP will guide the focus of our sustainability efforts and describes the values and principles that guide our decision making. Tärnsjö Tannery sources exclusively hides from local farms and refines them through the vegetable tanning methods that use a minimum of ecological, technical and financial resources. "


About watches

All watches need love and care. Regular maintenance will retain the accuracy and appearance of your watch, so do not leave it in extreme heat or cold. Avoid exposure to solvents, chemicals and gases as well.

However, no matter how carefully you treat your watch it ought to be maintained at regular intervals. If you wear your watch on a daily basis, service every three years is recommended. A watch worn now and then only needs maintenance every five years. Reduced accuracy is a sign of need for service.